Wynajem ekskluzywnych apartamentów w Sea Towers nad samym morzem

Regulamin

Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

Poniższy regulamin stosuje nastepującą terminologię:

 • Gość - Najemca
 • Właściciel Apartamentu - Wynajmujący
 • Apartament - lokal mieszkalny w budynku Sea Towers przy ul. Hryniewickiego 6 w Gdyni.
 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 3. Późne zameldowanie po godzinie 18.00 do 22.00 za dopłatą 100 PLN, od godziny 22.00 za dopłatą 150 PLN.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość (Najemca) powinien zgłosić Właścicielowi (Wynajmującemu) do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 5. Właściciel (Wynajmujący) uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Właściciel (Wynajmujący) ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa (Najemcy)
 7. Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Każdorazowo opuszczając Apartament Najemca powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien. Po upływie wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić klucz, kartę, pilota oraz wszelkie powierzone mu zabezpieczenia apartamentu właścicielowi lub wskazanej przez Właściciela osobie.
 9. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Właściciel (Wynajmujący) nie wyraża zgody (bez jego pisemnej zgody i wiedzy) na organizację przez Gościa (Najemcę) jakichkolwiek przyjęć, imprez okolicznościowych, spotkań większej niż nocująca ilość osób w Apartamencie. Za złamanie zakazu Właściciel naliczy karę umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za jeden taki wieczór.
 11. W przypadku chęci organizacji imprez okolicznościowych przez Gościa (Najemcę), stawka będzie ustalona indywidualnie (stawka uzależniona od ilości gości i rodzaju imprezy, minimum wartość wynajmu x 2).
 12. Osoby nie zameldowane w Apartamencie mogą przebywać w nim od godziny 7.00 do godziny 22.00, wyłącznie za wyraźną zgodą Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego w Apartamencie mogą przebywać jedynie osoby (ilość osób) wskazane we wcześniejszej rezerwacji.
 13. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00. Zakłócanie ciszy nocnej właściciel naliczy karę umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy tego typu incydent.
 14. Sprzątanie płatne przy rezerwacji apartamentu lub przy przekazaniu kluczy 150 zł za apartament.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu. Ponad to zabrania się użytkowania w Apartamencie materiałów pirotechnicznych.
 16. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia za wyjątkiem miejsc w budynku poza Apartamentem do tego przeznaczonych (właściwie oznakowanych) oraz wprowadzania zwierząt. Za złamanie zakazu właściciel naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
 17. Właściciel apartamentu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie ciszy, np. przeprowadzanie prac remontowych itp.
 18. Za szkody powstałe w mieniu Apartamentu (w tym trwałe zabrudzenia i uszkodzenia elementów wyposażenia, bądź też za ich zaginięcie) w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu, odpowiedzialność zarówno finansową jak i cywilną ponosi Najemca.
 19. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentu lub w mieniu budynku lub na osobach innych lokatorów budynku, albo pracowników budynku bądź też w inny sposób zakłócił spokój.
 20. W przypadku spostrzeżenia jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu Właściciel (Wynajmujący) Apartamentu ma prawo do wypowiedzenia dalszego użytkowania/najmu Apartamentu bez zwrotu Najemcy kosztów najmu za pełen okres zakontraktowanego pobytu.
 21. Właściciel zastrzega sobie prawo alternatywnego zakwaterowania w obiekcie o podobnym standardzie.
 22. Rezerwacja ważna jest po wpłacie zadatku i potwierdzeniu przez Właściciela dokonania rezerwacji.
 23. Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji.
 24. Zwrot kaucji nastąpi nie później niż po 7 dniach od opuszczenia Apartamentu, gdy nie zostaną stwierdzone szkody.
 25. Wpłata 100% zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. W przypadku rezerwacji na jedną dobę przedpłata wynosi 100% kwoty zarezerwowanego pobytu. Nie podlega zwrotowi 100% zaliczki w przypadku rezerwacji terminów w czasie Świąt, Sylwestra oraz podobnych tego typu okoliczności. Opłata nie podlega zwrotowi przy skróceniu pobytu. Wszelkie przewalutowania, opłaty dostawców, pośrednictw płatniczych etc. pokrywa Najemca.
 26. Integralną częścią powyższego regulaminu jest Spis sprzętów będących wyposażeniem Apartamentu.
 27. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź utrudnienia spowodowane przez zdarzenia niezależne od Wynajmującego takie jak: trudne warunki pogodowe, awarie w dostawie wody, prądu, gazu, telewizji, internetu i inne.
 28. W celu otrzymania faktury należy poinformować o tym fakcie Wynajmującego przed dokonaniem jakichkolwiek wpłat.